Обиколка на фабриката

гфдитр
gfdyht
fgut
боречки
ghfuyyt
hjgiuy
khjgiyu
khjgyui
fjty
gfhytgu
гијуу
khjguy
dyutyhgf
гфути
fdytr
ghbfgdhrty
fguyt
hjgiyu
nfgtyyuytmjhh
hfgdyrty
kjhgiuy